Strategieontwikkeling, de strategische trektocht

Het proces van strategie ontwikkeling volgt de volgende stappen en thema's. Bij ieder thema worden een tiental fundamentele vragen behandeld zoals hieronder verkort is weergegeven. Onze werkwijze bestaat hierin dat we rondom de thema's, 1) ontwikkelingen en innovatie, 2) markt ontwikkelingen en concurrentie , 3) Interne processen en organisatie, 4) cultuur en kerncompetenties, 5) de economische motor, waar verdienen we het geld mee, een project team uit uw organisatie wordt samengesteld per thema onder leiding van een van onze adviseurs. De strategische trektocht ziet er dan als volgt uit:

I. Ontwikkelingen, trends en discontinuiteiten
 • Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen, trends en discontinuiteiten
 • Welke discontinuïteiten
 • Welke patronen zijn te onderkennen in alle trends. Welke zwakke of tegenstelde signalen?

II. Bedrijfstak, markt en spelersonderzoek
 • Hoe is de waardeketen in de branche georganiseerd?
 • Welke spelers bevinden zich nu op de markt?
 • Welke positie heeft elk der spelers op de markt en in welke richting ontwikkelen zij zich?
 • Welke aanbod hebben de verschillende spelers?

 III. De economische motor

 • Waar verdienen wij het geld mee?
 • Wat is het huidige-en welke is het toekomstige verdienmodel?

IV. Onderzoek van de cultuur.

 • Wat is de huidige cultuur? Webbased applicatie.
 • Wat is de gewenste cultuur gezien de gekozen strategie?
V. Vaststellen van de kerncompetenties
 • Wat zijn de kernkompetenties van de organisatie?
 • Waarin blinkt de organisatie uit ten opzichte van andere organisaties?
 • Welke verworvenheden bezit de organisatie die haar uniek maken ten opzichte van andere organisaties?

VI. Innovatie en koersbepaling
 • Wat zijn, met het oog op de trends en discontinuïteiten, mogelijke toekomstige klantvragen en klantbehoeften?
 • Welke klantvragen of klantgroepen worden nu niet optimaal bediend en kunnen worden ontwikkeld?
 • Welke “orthodoxies”kunnen worden doorbroken en welke klantcompromissen kunnen ongedaan gemaakt worden?
 • Welke producten en diensten kunnen worden verbeterd?

VII. Vaststellen van de strategisch intenties
 • Wat wil de organisatie op langere termijn bereiken?
 • Welke rol in de keten wil zij vervullen?
 • Wat is de (internationale) ambitie?

VIII. Uitwerken en kiezen van de strategische architectuur en het speelveld

 • Hoe wordt de toekomstige markt gedefinieerd (breedte, portfolio)?
 • Hoe zijn de mogelijke groeirichtingen op basis van fundamentele klantbehoeften?
 • Wat is de gewenst positionering op deze "strategische architectuur"?
IX. Uitwerken en kiezen strategische opties en zakelijke kansen
 • Wat zijn de belangrijkste strategische scenario’s/opties?
 • Wat zijn de voordelen en risico’s van deze opties? Wat zijn de criteria op basis waarvan voor een of meerdere opties wordt gekozen?
 • Waar wordt dan het geld mee verdiend?
X. Ontwikkeling besturingsmodel en Balanced Scorecard
 • Hoe worden de gekozen strategische opties omgezet in een Balanced Business Scorecard zodat de implementatie en voortgang kan worden gemonitord?
 • Welke "huis-op-orde"-en verbeterprojecten zijn nodig als conditie om met succes te werken aan een of meerdere opties/opportunities?